ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชัยออโต้แอร์
385-387 ถ.เจริญสุข เมือง กำแพงเพชร 62000